הפרדת מניה

(הועתק מאתר רשות המים)
נוהל מעבר להקצאה הביתית על-פי הצריכה בפועל בהתיישבות המתוכננת

cd634756922584818572

1. מבוא

הנוהל הבא מתייחס ליישובים מתוכננים כהגדרתם של ישובים אלה בכללי המים (השימוש במים באזור קיצוב ), התשל"ו –1976. שינויים רבים בנוגע לשימוש במים התבצעו בשנים האחרונות בהתיישבות המתוכננת. מצב משק המים ועליית התעריפים הביאו להתייעלות בצריכות לבית ולהפחתתן, וההיטל בגין צריכה עודפת הניע את תהליך התקנת מערכות המדידה בתוך הישובים. החלת הנוהל האמור באופן וולונטרי בשנת 2010 קידמה אף היא את הנושא לקראת ההסדרה המפורטת להלן.
עד כה הקצאות המים לישובים המתוכננים נקבעו על-פי הוראות סעיף 18)ד( לכללי הקיצוב, באופן שהצריכה לבית חושבה על-פי הקצאה נורמטיבית שנתית של 150 מ"ק\נפש. החיוב לישובים אלה בחשבונות המים בוצע בהתאם.
הוראות אלה בוטלו לאחרונה ובמקומן נקבע החיוב להתקין מדידה נפרדת למטרות המים השונות ולכל משתמש בהתיישבות המתוכננת בהתאם להוראות מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב.
הנוהל להלן, מפרט את ההוראות והתנאים להסדרת מערך המדידה הנדרש בעקבות תיקון הכללים. לאחר ביצוע ההפרדה תיקבע ברישיון של האגודה הקצאה התואמת את הצריכה בפועל הצפויה בישוב (להלן: "הקצאה לפי צריכה בפועל") .הקצאה זו תחליף את ההקצאה הנורמטיבית שניתנה עד כה.
רישום הכמויות המסופקות למטרות השונות ייעשה על בסיס הפרדת מדידה ללא חיוב בהפרדת רשתות האספקה. לפיכך, נוצר מצב שבו ספק המים, עד לשער היישוב (מקורות לדוגמא) אינו מודד את הכמויות המסופקות בפועל לכל מטרות הצריכה בנפרד. מדידה זו מתבצעת רק על ידי האגודה עצמה. מצב זה משית אחריות גדולה על האגודה, שהיא ספק המים בשטחה. הדרישות במסגרת נוהל זה נועדו להבטיח אפשרות מעקב של האגודה ופיקוח על קיומה של הפרדת המדידה בפועל לאורך כל תקופת האספקה.

2. הגדרות לנוהל זה
ספק המים (האגודה): בעל רישיון אספקת המים בישוב המתוכנן הפרדת רשתות: הקמת רשת אספקת מים בשטח האגודה, המורכבת ממערכות אספקה נפרדות החל ממקור המים ועד לצרכני הקצה, כאשר רשת אחת מספקת מים למטרות צריכה ביתית בלבד ) ולכל מטרה נוספת, אם קיימת
(ורשת שנייה מספקת מים למטרת חקלאות בלבד. במצב זה המדידה לכל מטרה בנפרד נעשית על ידי הספק המספק מים לאגודה, בראש מערכת אספקת המים ולא על ידי האגודה עצמה ברשת הפנימית. הפרדת מדידה בין מטרות השימוש: הקמת מערכת מדידה ע" י האגודה המבטיחה מדידה נפרדת של הכמויות המסופקות בפועל לכל מטרה, כאשר רשת אספקת המים מספקת מים ליותר ממטרת צריכה אחת. כאשר יש חלקות מעורבות בישוב, ההפרדה בין המטרות מתבצעת ע" י התקנת מדידה נפרדת בראש החלקה וביצוע הפרדת רשתות בתוך החלקות עצמן ע" י בעלי החלקות. בנוסף, כל השימושים למטרות שונות על רשת האספקה של הישוב, ככל שקיימים, מדודים גם הם.

הפרדת מדידה בין המשתמשים: הקמת מערכת מדידה ע" י האגודה המאפשרת ביצוע מדידה פרטני לכל משתמש בישוב.
צריכת מים לבית: כל צריכת מים שאינה למטרות חקלאות או תעשייה, ובכללה צריכת מים לגינון ונוי, למוסדות ציבור וכד'. צריכת מים במחנה: כל כמות המים שסופקה לתחום המגורים של הישוב לכל המטרות מכל סוגי המים.
מערכת מדודה במלואה: מערכת מים במחנה, בה מדודים כל שימושי המים במערכות מדידה, ובכללן מערכות מדידה למדידת כל השימושים הציבוריים.
פחת המים במחנה: ההפרש בין "צריכת מים במחנה" כהגדרתה לעיל לכמות שסופקה על ידי האגודה למשתמשיה בתחום המגורים לכל המטרות ולכל השימושים, ובלבד שכמות זו מדודה במלואה.

לשאלות ופרטים נוספים

נא מלאו את פרטיכם ונציגינו ייצרו עמכם קשר בהקדם

קוד חדש בבקשה!
facebook
הרשמה לניוזלטר

הרשמה לניוזלטר